Biuletyn Informacji Publicznej Rok 2019 - Zarządzenia Rektora - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Ostatnia aktualizacja strony: 13.09.2019, 17:10

Zarządzenia Rektora

Poniedziałek, 14 stycznia 2019

Rok 2019

 • zarządzenie nr 1/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 2/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Biura ds. Informatyzacji
 • zarządzenie nr 3/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 4/2019 w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019
 • zarządzenie nr 5/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 6/2019 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 7/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 8/2019 w sprawie ustalenia wzoru programu studiów i sylabusa
  załączniki: 1 (załączniki do załącznika nr 1), 2
 • zarządzenie nr 9/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 10/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 11/2019 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2019/2020
 • zarządzenie nr 12/2019 w sprawie kursów i egzaminów z języka obcego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 13/2019 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 14/2019 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy na kierunkach dietetyka i fizjoterapia
 • zarządzenie nr 15/2019 w sprawie Instrukcji Korzystania z Kart Master w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załącznik - Instrukcja korzystania z Kart Master w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki do Instrukcji: 1, 2, 3
 • zarządzenie nr 16/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „automatyka i robotyka” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) inżyniera
 • zarządzenie nr 17/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) licencjata
 • zarządzenie nr 18/2019 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych
  załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 • zarządzenie nr 19/2019 w sprawie odwołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019
 • zarządzenie nr 20/2019 w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
 • zarządzenie nr 21/2019 w sprawie zasad udostępniania obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 22/2019 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • zarządzenie nr 23/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 24/2019 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 25/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 26/2019 w sprawie likwidacji Biura Współpracy z Zagranicą oraz wprowadzenia zmian w:
  - Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
  - w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 27/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka (2 etaty)
 • zarzadzenie nr 28/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • zarządzenie nr 29/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 30/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 31/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 32/2019 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3
 • zarządzenie nr 33/2019 w sprawie likwidacji Akademickiego Centrum Językowego w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 34/2019 w sprawie likwidacji Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2019 w sprawie likwidacji Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 36/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów
 • zarządzenie nr 37/2019 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 38/2019 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2019/2020 oraz powołania koordynatorów pełniących rolę konsultantów na etapie przygotowania przez kandydatów wniosków na tych kierunkach
 • zarządzenie nr 39/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy (2 etaty) i lektora (4 etaty) – kierunek studiów: filologia angielska
 • zarządzenie nr 40/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta - kierunek studiów: informatyka
 • zarządzenie nr 41/2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium socjalne zwiększone
 • zarządzenie nr 42/2019 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/2020
 • zarządzenie nr 43/2019 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020
 • zarządzenie nr 44/2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020 
 • zarządzenie nr 45/2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 46/2019 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich
 • zarządzenie nr 47/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Filologicznym
 • zarządzenie nr 48/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Społeczno-Technicznym
 • zarządzenie nr 49/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 50/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Controlling i rachunkowość zarządcza”
  załącznik
 • zarządzenie nr 51/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i edukacyjne”
  załącznik
 • zarządzenie nr 52/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Metody analizy danych w administracji i biznesie”
  załącznik
 • zarządzenie nr 53/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Oszczędne wytwarzanie (Lean Manufacturing)”
  załącznik
 • zarządzenie nr 54/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Rachunkowość budżetowa”
  załącznik
 • zarządzenie nr 55/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Rachunkowość i podatki”
  załącznik
 • zarządzenie nr 56/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia”
  załącznik
 • zarządzenie nr 57/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii”
  załącznik
 • zarządzenie nr 58/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 59/2019 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych
 • zarządzenie nr 60/2019 w sprawie warunków ubiegania się o zatrudnienie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na stanowiskach: profesora, profesora uczelni, adiunkta, asystenta
 • zarządzenie nr 61/2019 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studentów PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 62/2019 w sprawie powołania Komisji Odbioru
 • zarządzenie nr 63/2019 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2019/2020 stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 64/2019 w sprawie ustalenia dodatkowego terminu posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w procesie rekrutacji na studia stacjonarne na rok akademicki 2019/2020
 • zarządzenie nr 65/2019 w sprawie likwidacji Działu Dydaktyki oraz wprowadzenia zmian w:
  - Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
  - w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
  załącznik
 • zarządzenie nr 66/2019 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2019/2020 niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 67/2019 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 68/2019 w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik - Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załączniki do Regulaminu: 1-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 • zarządzenie nr 69/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 70/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko lektora (3 etaty) – kierunek studiów: filologia angielska
 • zarządzenie nr 71/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta – kierunek studiów: gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia (2 etaty)
 • zarządzenie nr 72/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora– kierunek studiów: „wychowanie fizyczne”
 • zarządzenie nr 73/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko adiunkta i instruktora – kierunek studiów: „kosmetologia” oraz „pielęgniarstwo”
 • zarządzenie nr 74/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Alternatywne formy sportu i rekreacji”
 • zarządzenie nr 75/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Gimnastyka korekcyjna z elementami fizjoterapii”
 • zarządzenie nr 76/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Nowoczesne metody modelowania sylwetki”
 • zarządzenie nr 77/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Poradnictwo dietetyczne w sporcie”
 • zarządzenie nr 78/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej”
 • zarządzenie nr 79/2019 w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020
 • zarządzenie nr 80/2019 w sprawie ustalenia mnożnika dla realizowanych zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 81/2019 w sprawie ustalenia stawek honorariów wydawniczych
 • zarządzenie nr 82/2019 w sprawie regulaminu konkursu na najlepsze prace dyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 83/2019 w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  załącznik - Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia
  załączniki do WSZJK: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 • zarządzenie nr 84/2019 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w PWSZ w Koninie do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020
  załącznik
 • zarządzenie nr 85/2019 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik - Regulamin
  załącznik do Regulaminu: załącznik
 • zarządzenie nr 86/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 87/2019 w sprawie przekształceń wydziałów i utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 88/2019 w sprawie utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie jednostki organizacyjnej pod nazwą Szkoła Językowa

Metadane

Data publikacji : 14.01.2019
Data modyfikacji : 13.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor PWSZ w Koninie
Osoba udostępniająca informację:
mgr Agnieszka Michalak Biuro Rektora
Osoba modyfikująca informację:
mgr Agnieszka Michalak
©2006-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL