Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Rok 2019

 • zarządzenie nr 1/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 2/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Biura ds. Informatyzacji
 • zarządzenie nr 3/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 4/2019 w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019
 • zarządzenie nr 5/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 6/2019 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 7/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 8/2019 w sprawie ustalenia wzoru programu studiów i sylabusa
  załączniki: 1 (załączniki do załącznika nr 1), 2
 • zarządzenie nr 9/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 10/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 11/2019 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2019/2020
 • zarządzenie nr 12/2019 w sprawie kursów i egzaminów z języka obcego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 13/2019 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 14/2019 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy na kierunkach dietetyka i fizjoterapia
 • zarządzenie nr 15/2019 w sprawie Instrukcji Korzystania z Kart Master w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załącznik - Instrukcja korzystania z Kart Master w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki do Instrukcji: 1, 2, 3
 • zarządzenie nr 16/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „automatyka i robotyka” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) inżyniera
 • zarządzenie nr 17/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) licencjata
 • zarządzenie nr 18/2019 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych
  załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 • zarządzenie nr 19/2019 w sprawie odwołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019
 • zarządzenie nr 20/2019 w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
 • zarządzenie nr 21/2019 w sprawie zasad udostępniania obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 22/2019 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • zarządzenie nr 23/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 24/2019 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 25/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 26/2019 w sprawie likwidacji Biura Współpracy z Zagranicą oraz wprowadzenia zmian w:
  - Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
  - w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 27/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka (2 etaty)
 • zarzadzenie nr 28/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • zarządzenie nr 29/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 30/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 31/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 32/2019 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3
 • zarządzenie nr 33/2019 w sprawie likwidacji Akademickiego Centrum Językowego w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 34/2019 w sprawie likwidacji Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2019 w sprawie likwidacji Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 36/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów
 • zarządzenie nr 37/2019 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 38/2019 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2019/2020 oraz powołania koordynatorów pełniących rolę konsultantów na etapie przygotowania przez kandydatów wniosków na tych kierunkach
 • zarządzenie nr 39/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy (2 etaty) i lektora (4 etaty) – kierunek studiów: filologia angielska
 • zarządzenie nr 40/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta - kierunek studiów: informatyka
 • zarządzenie nr 41/2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium socjalne zwiększone
 • zarządzenie nr 42/2019 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/2020
 • zarządzenie nr 43/2019 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020
 • zarządzenie nr 44/2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020 
 • zarządzenie nr 45/2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 46/2019 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich
 • zarządzenie nr 47/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Filologicznym
 • zarządzenie nr 48/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Społeczno-Technicznym
 • zarządzenie nr 49/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 50/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Controlling i rachunkowość zarządcza”
  załącznik
 • zarządzenie nr 51/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i edukacyjne”
  załącznik
 • zarządzenie nr 52/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Metody analizy danych w administracji i biznesie”
  załącznik
 • zarządzenie nr 53/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Oszczędne wytwarzanie (Lean Manufacturing)”
  załącznik
 • zarządzenie nr 54/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Rachunkowość budżetowa”
  załącznik
 • zarządzenie nr 55/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Rachunkowość i podatki”
  załącznik
 • zarządzenie nr 56/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia”
  załącznik
 • zarządzenie nr 57/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii”
  załącznik
 • zarządzenie nr 58/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 59/2019 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych
 • zarządzenie nr 60/2019 w sprawie warunków ubiegania się o zatrudnienie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na stanowiskach: profesora, profesora uczelni, adiunkta, asystenta
 • zarządzenie nr 61/2019 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studentów PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 62/2019 w sprawie powołania Komisji Odbioru
 • zarządzenie nr 63/2019 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2019/2020 stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 64/2019 w sprawie ustalenia dodatkowego terminu posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w procesie rekrutacji na studia stacjonarne na rok akademicki 2019/2020
 • zarządzenie nr 65/2019 w sprawie likwidacji Działu Dydaktyki oraz wprowadzenia zmian w:
  - Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
  - w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
  załącznik
 • zarządzenie nr 66/2019 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2019/2020 niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 67/2019 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 68/2019 w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik - Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załączniki do Regulaminu: 1-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 • zarządzenie nr 69/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 70/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko lektora (3 etaty) – kierunek studiów: filologia angielska
 • zarządzenie nr 71/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta – kierunek studiów: gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia (2 etaty)
 • zarządzenie nr 72/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora– kierunek studiów: „wychowanie fizyczne”
 • zarządzenie nr 73/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko adiunkta i instruktora – kierunek studiów: „kosmetologia” oraz „pielęgniarstwo”
 • zarządzenie nr 74/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Alternatywne formy sportu i rekreacji”
  załącznik
 • zarządzenie nr 75/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Gimnastyka korekcyjna z elementami fizjoterapii”
  załącznik
 • zarządzenie nr 76/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Nowoczesne metody modelowania sylwetki”
  załącznik
 • zarządzenie nr 77/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Poradnictwo dietetyczne w sporcie”
  załącznik
 • zarządzenie nr 78/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej”
  załącznik
 • zarządzenie nr 79/2019 w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020
 • zarządzenie nr 80/2019 w sprawie ustalenia mnożnika dla realizowanych zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 81/2019 w sprawie ustalenia stawek honorariów wydawniczych
 • zarządzenie nr 82/2019 w sprawie regulaminu konkursu na najlepsze prace dyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 83/2019 w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  załącznik - Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia
  załączniki do WSZJK: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 • zarządzenie nr 84/2019 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w PWSZ w Koninie do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020
  załącznik
 • zarządzenie nr 85/2019 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik - Regulamin
  załącznik do Regulaminu: załącznik
 • zarządzenie nr 86/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 87/2019 w sprawie przekształceń wydziałów i utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 88/2019 w sprawie utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie jednostki organizacyjnej pod nazwą Szkoła Językowa
 • zarządzenie nr 89/2019 w sprawie powołania osoby do pełnienia funkcji Prorektora ds. Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 90/2019 w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji dziekanów wydziałów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 91/2019 w sprawie powołania kierowników katedr w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 92/2019 w sprawie powołania menedżerów kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 93/2019 w sprawie powołania kanclerza oraz zastępców kanclerza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 94/2019 w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Językowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 95/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Równego Traktowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 96/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 97/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Przemysłem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 98/2019 w sprawie powołania Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 99/2019 w sprawie powołania Kierownika Biblioteki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 100/2019 sprawie powołania Redaktora Naczelnego Wydawnictwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 101/2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020
 • zarządzenie nr 102/2019 w sprawie ogłoszenia III naboru na studia pierwszego i drugiego stopnia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2019/2020
 • zarządzenie nr 103/2019 w sprawie powołania Koordynatora ds. wdrażania platformy e-learningowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 104/2019 w sprawie powołania koordynatora ds. zajęć wychowania fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 105/2019 w sprawie powołania koordynatorów ds. studiów zagranicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 106/2019 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 125/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia zespołów badawczych i określenia ich zadań
 • zarządzenie nr 107/2019 w sprawie prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  załącznik
 • zarządzenie nr 108/2019 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
  załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • zarządzenie nr 109/2019 w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne prowadzone na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • zarządzenie nr 110/2019 w sprawie Regulaminu Szkoły Językowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 111/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie jednostki organizacyjnej wydziału pod nazwą Wydziałowe Centrum Kształcenia Praktycznego
 • zarządzenie nr 112/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2
 • zarządzenie nr 113/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 114/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 115/2019 w sprawie ustalenia skrótów tytułów i stopni naukowych oraz stanowisk zajmowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 116/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 117/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego
 • zarządzenie nr 118/2019 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych
  załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • zarządzenie nr 119/2019 w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 120/2019 w sprawie wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej studentom zagranicznym realizującym część studiów w PWSZ w Koninie w ramach programów wymiany
 • zarządzenie nr 121/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 • zarządzenie nr 122/2019 w sprawie powołania Rady Wydawniczej
 • zarządzenie nr 123/2019 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 124/2019 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 125/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko samodzielnego referenta ds. finansowo-księgowych
 • zarządzenie nr 126/2019 w sprawie zasad organizacji X edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 127/2019 w sprawie zasad organizacji XIV edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • zarządzenie nr 128/2019 w sprawie zasad organizacji VIII edycji studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”
 • zarządzenie nr 129/2019 w sprawie zasad organizacji I edycji studiów podyplomowych „Rachunkowość i podatki”
 • zarządzenie nr 130/2019 w sprawie ustalenia aktualnie obowiązującej podstawy prawnej w zarządzeniu nr 70/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 1 września 2014 r. oraz wprowadzenia zmiany w tym zarządzeniu
  załącznik
 • zarządzenie nr 131/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 132/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 133/2019 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 134/2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 135/2019 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020
 • zarządzenie nr 136/2019 w sprawie symboli dla jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 137/2019 w sprawie wprowadzenia listowników firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 • zarządzenie nr 138/2019 w sprawie procedury dyplomowania oraz przyjętych wzorów dokumentów dla złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
  załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 • zarządzenie nr 139/2019 w sprawie wprowadzenia Procedury uznawania prac dyplomowych za dokumenty prawnie chronione
  załączniki: 1, 2
 • zarządzenie nr 140/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta – kierunek studiów: finanse i rachunkowość, studia I stopnia (2 etaty)
 • zarządzenie nr 141/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 142/2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz komisji ds. oceny jakości kształcenia na wydziałach
 • zarządzenie nr 143/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie gromadzenia danych o dorobku i działalności naukowej pracowników PWSZ w Koninie oraz ustalenie aktualnie obowiązującej podstawy prawnej w tym zarządzeniu
 • zarządzenie nr 144/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020
 • zarządzenie nr 145/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Szkoły Językowej
 • zarządzenie nr 146/2019 w sprawie zaświadczeń do umorzenia kredytu studenckiego
  załączniki: 1-2, 3
 • zarządzenie nr 147/2019 w sprawie przedłużenia okresu działania Komisji Socjalnej
 • zarządzenie nr 148/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 149/2019 w sprawie opracowania portfolio studenta
 • zarządzenie nr 150/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 151/2019 w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach kształcenia na kursie języka obcego i odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem tego kursu przez Szkołę Językową PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 152/2019 w sprawie określenia cennika kursów językowych świadczonych przez Szkołę Językową PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 153/2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 154/2019 w sprawie zadań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2019/2020
 • zarządzenie nr 155/2019 w sprawie zasad działania uczelnianych organizacji studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 156/2019 w sprawie kursów i egzaminów z języka obcego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 157/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Inspektor ochrony danych”
 • zarządzenie nr 158/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 159/2019 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu dokumentacji opisującej przyjęte dostosowania zasady rachunkowości pod nazwą „Polityka rachunkowości” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3, 4, 5
 • zarządzenie nr 160/2019 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 161/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 162/2019 w sprawie elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem systemu USOS
 • zarządzenie nr 163/2019 w sprawie prowadzenia elektronicznego albumu studentów i elektronicznej księgi dyplomów
 • zarządzenie nr 164/2019 w sprawie wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej studentom  PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 165/2019 w sprawie służbowych adresów poczty elektronicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 166/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 167/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 168/2019 w sprawie ustalenia nowego brzmienia Instrukcji określającej zasady oraz tryb likwidacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz powołania Komisji Likwidacyjnej
  załączniki: 1, 2, 3, 4

Metadane

Data publikacji : 14.01.2019
Data modyfikacji : 15.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor PWSZ w Koninie
Osoba udostępniająca informację:
mgr Agnieszka Michalak Biuro Rektora
Osoba modyfikująca informację:
mgr Agnieszka Michalak

Opcje strony

do góry