Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Rok 2010

 • zarządzenie nr 1/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 2/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja IX
 • zarządzenie nr 3/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 4/2010 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do spraw oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 5/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 w sprawie oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 6/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 7/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 8/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 9/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”
 • zarządzenie nr 10/2010 zmieniające skład osobowy Komisji Rektorskiej do spraw oceny pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 11/2010 | załączniki w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”
 • zarządzenie nr 12/2010 w sprawie powołania kierownika I edycji studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”
 • zarządzenie nr 13/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 14/2010 zmieniające regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2010 w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 16/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja IX
 • zarządzenie nr 17/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie jakością”
 • zarządzenie nr 18/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Finanse i inwestycje samorządowe”
 • zarządzenie nr 19/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Komunikacja społeczna i public relations w instytucjach publicznych”
 • zarządzenie nr 20/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 21/2010 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011
 • zarządzenie nr 22/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz terminów i metod przeprowadzenia okresowego spisu sprzętu komputerowego
 • zarządzenie nr 23/2010 | załącznik 1 i 2 | załącznik 3 w sprawie ustalenia zasad współpracy Biura Rekrutacji z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi oraz harmonogramu działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2010/2011
 • zarządzenie nr 24/2010 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2010/2011
 • zarządzenie nr 25/2010 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 26/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 | załącznik 4 | załącznik 5 | załącznik 6 w sprawie ustalenia wzoru dokumentów: pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
 • zarządzenie nr 27/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 28/2010 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 29/2010 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 30/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wdrażanie i rozliczanie projektów unijnych”
 • zarządzenie nr 31/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 32/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Podatki” – edycja IX
 • zarządzenie nr 33/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – edycja IV
 • zarządzenie nr 34/2010 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 35/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 36/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 37/2010 w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 38/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Akademia Trenerów Biznesu”
 • zarządzenie nr 39/2010 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i personalne”
 • zarządzenie nr 40/2010 w sprawie utworzenia kursów językowych
 • zarządzenie nr 41/2010 w sprawie maksymalnych kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów niestacjonarnych oraz zajęć na studiach stacjonarnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 42/2010 | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3 | załącznik 4 | załącznik 5 | załącznik 6 | załącznik 7 | załącznik 8w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 43/2010 w sprawie ustalenia wysokości kosztów miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 44/2010 w sprawie pobierania opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych do Biblioteki Uczelnianej
 • zarządzenie nr 45/2010 w sprawie opłat za usługi edukacyjne osób niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 46/2010 w sprawie określenia wysokości opłaty za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011 na kierunku pedagogika
 • zarządzenie nr 47/2010 zmieniające zarządzenie nr 35/2010 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 48/2010 zmieniające zarządzenie nr 43/2008 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie umowy o warunkach odpłatności za studia.
 • zarządzenie nr 49/2010 w sprawie określenia zasad korzystania z urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 50/2010 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 51/2010 w sprawie powołania kadry zarządzającej projektem „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”
 • zarządzenie nr 52/2010 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na kierunkach i specjalnościach prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 53/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 54/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”
 • zarządzenie nr 55/2010 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie
 • zarządzenie nr 56/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz zatwierdzenie zmian  w planie kształcenia na tych studiach
 • zarządzenie nr 57/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 58/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Rachunkowość” oraz zatwierdzenie zmian  w planie kształcenia na tych studiach
 • zarządzenie nr 59/2010 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Podyplomowe Studium Wczesnoszkolnego Nauczania Języka Angielskiego” oraz zatwierdzenia zmian w planie kształcenia
 • zarządzenie nr 60/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego ”
 • zarządzenie nr 61/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 62/2010 zmieniające  zarządzenie  w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 63/2010 | załącznik | w sprawie ustalenia wewnętrznej instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów projektów unijnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 64/2010 zmieniające Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie określenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2010/2011
 • zarządzenie nr 65/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością”
 • zarządzenie nr 66/2010 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 67/2010 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • zarządzenie nr 68/2010 w sprawie zmiany w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 69/2010 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych „Technologia informacyjna i informatyka w edukacji”
 • zarządzenie nr 70/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na „Kwalifikacyjnym kursie bibliotekarstwa” – edycja III
 • zarządzenie nr 71/2010 | załącznik 1 | | załącznik 2 | w sprawie powołania kadry zarządzającej projektem „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.”
 • zarządzenie nr 72/2010 w sprawie korzystania z samochodów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 73/2010 w sprawie powołania komisji rektorskiej w celu umożliwienia specjalistycznych konsultacji w sprawie sądowej
 • zarządzenie nr 74/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rektorskiej w celu umożliwienia specjalistycznych konsultacji w sprawie sądowej
 • zarządzenie nr 75/2010 w sprawie zatrudniania na podstawie umowy cywilnoprawnej w celu sprawowania opieki nad przebiegiem praktyki pedagogicznej organizowanej w PWSZ w Koninie w ramach projektu „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zarządzenie nr 75A/2010 w sprawie utworzenia Instytutu Edukacji Artystycznej
 • zarządzenie nr 76/2010 w sprawie zasad wynagradzania za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego na kierunku Pielęgniarstwo
 • zarządzenie nr 77/2010 w sprawie powołania Komisji Dla Projektu: „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.”
 • zarządzenie nr 78/2010 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 79/2010 w sprawie ustalenia opłat pobieranych w Bibliotece
 • zarządzenie nr 80/2010 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Podatki” oraz zatwierdzenia zmian w planie kształcenia
 • zarządzenie nr 81/2010 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac podyplomowych na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” – edycja X
 • zarządzenie nr 82/2010 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny
 • zarządzenie nr 83/2010 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 84/2010 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Metadane

Data publikacji : 06.03.2014
Data modyfikacji : 24.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
JSK Internet

Opcje strony

do góry