Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Rok 2017

 • zarządzenie nr 1/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 2/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3, 4
 • zarządzenie nr 3/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 4/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 5/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 6/2017 sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy
  załącznik
 • zarządzenie nr 7/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”
 • zarządzenie nr 8/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzanie nr 9/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 10/2017 w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa
  załączniki: 1 (załączniki do załącznika nr 1), 2
 • zarządzenie nr 11/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik (załączniki: 1, 2)
 • zarządzenie nr 12/2017 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3
 • zarządzenie nr 13/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu
 • zarządzenie nr 14/2017 w sprawie organizacji Roku Jubileuszowego 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2017 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 16/2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych
 • zarządzenie nr 17/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 18/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 51/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2016/2017
 • zarządzenie nr 19/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 20/2017 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018
 • zarządzenie nr 21/2017 w sprawie zmian w organizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 22/2017 w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia
  załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • zarządzenie nr 23/2017 w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie e-learningu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 24/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+
 • zarządzenie nr 25/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 26/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzanie nr 27/2017 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018
 • zarządzenie nr 28/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 29/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 30/2017 w sprawie wysokości stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 31/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 32/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 33/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019
 • zarządzenie nr 34/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
 • zarządzenie nr 35/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
 • zarzadzenie nr 36/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość
 • zarządzenie nr 37/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i starszego wykładowcy – kierunek studiów: logistyka
 • zarządzenie nr 38/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzenie nr 39/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: praca socjalna
 • zarządzenie nr 40/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka
 • zarządzenie nr 41/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: finanse i rachunkowość
 • zarządzenie nr 42/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: informatyka
 • zarządzenie nr 43/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego i wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka
 • zarządzenie nr 44/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: profesora nadzwyczajnego, starszego wykładowcy i wykładowcy – kierunek studiów: kosmetologia
 • zarzadzenie nr 45/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej, przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 46/2017 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 47/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: starszego wykładowcy – kierunek studiów: filologia
 • zarzadzenie nr 48/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość
 • zarządzenie nr 49/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko: profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: logistyka
 • zarządzenie nr 50/2017 w przedmiocie podwyższenia stypendium Rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 • zarządzenie nr 51/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka
 • zarządzenie nr 52/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: informatyka
 • zarządzenie nr 53/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
  załączniki: 1, 2
 • zarządzenie nr 54/2017 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Technicznym
 • zarządzenie nr 55/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu Prodziekana Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 56/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: informatyka
 • zarządzenie nr 57/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość
 • zarządzenie nr 58/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka
 • zarządzenie nr 59/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska starszego wykładowcy na Wydziale Technicznym
 • zarządzenie nr 60/2017 zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r., zmienione zarządzeniami nr 58/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. i nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 61/2017 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 62/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: wykładowcy i lektora– kierunek studiów: filologia
 • zarządzenie nr 63/2017 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018
 • zarządzenie nr 64/2017 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018
 • zarządzenie nr 65/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka
 • zarządzenie nr 66/2017 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018
 • zarządzenie nr 67/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość
 • zarządzenie nr 68/2017 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2017/2018
 • zarządzenie nr 69/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość
 • zarządzenie nr 70/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 71/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Prodziekana Wydziału Filologicznego
 • zarządzenie nr 72/2017 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018
 • zarządzenie nr 73/2017 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 74/2017 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi
  załącznik - Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie
  załączniki do Regulaminu: 1, 2 i 3, 4, 5, 6, 7
 • zarządzenie nr 75/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: lektora – kierunek studiów: filologia
 • zarządzenie nr 76/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka
 • zarządzenie nr 77/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: fizjoterapia
 • zarządzenie nr 78/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: kosmetologia
 • zarządzenie nr 79/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: starszego wykładowcy i wykładowcy – kierunek studiów: pielęgniarstwo
 • zarządzenie nr 80/2017 w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Społeczno-Technicznym, wprowadzenia przekształceń w organizacji Wydziału Społeczno-Technicznego, wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach
 • zarządzenie nr 81/2017 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
  załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 • zarządzenie nr 82/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: finanse i rachunkowość
 • zarządzenie nr 83/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
 • zarządzenie nr 84/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 85/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 86/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 87/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego terminu posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w procesie rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018
 • zarządzenie nr 88/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: logistyka
 • zarządzenie nr 89/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska: lektora – kierunek studiów: filologia
 • zarządzenie nr 90/2017 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów
  załącznik do Regulaminu
 • zarządzenie nr 91/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: wykładowcy – kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
 • zarządzenie nr 92/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: dietetyka
 • zarządzenie nr 93/2017 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku filologia germańska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 94/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: lektora – kierunek studiów: filologia
 • zarządzenie nr 95/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: starszego wykładowcy– kierunek studiów: pielęgniarstwo
 • zarządzenie nr 96/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 97/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3
 • zarządzenie nr 98/2017 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studentów
 • zarządzenie nr 99/2017 w sprawie likwidacji wydziałowej jednostki organizacyjnej, utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach
 • zarządzenie nr 100/2017 w sprawie określenia zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019
 • zarządzenie nr 101/2017 w sprawie reorganizacji niektórych komórek administracji Uczelni oraz wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 65/2015 zmieniającym zarządzenia: w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 102/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 103/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 104/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 105/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 106/2017 w sprawie odwołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019
 • zarządzenie nr 107/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 108/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 109/2017 w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019
 • zarządzenie nr 110/2017 w sprawie zasad organizacji XII edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
 • zarządzenie nr 111/2017 w sprawie zasad organizacji VIII edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"
 • zarządzenie nr 112/2017 w sprawie zasad organizacji III edycji studiów podyplomowych "Transport, spedycja, logistyka"
 • zarządzenie nr 113/2017 w sprawie zasad organizacji VI edycji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"
 • zarządzenie nr 114/2017 w sprawie w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 115/2017 w sprawie w sprawie podziału środków z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na stypendia wypłacane w 2018 roku oraz terminu składania wniosków
 • zarządzenie nr 116/2017 w sprawie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla studiów podyplomowych na Wydziale Społeczno-Technicznym
 • zarządzenie nr 117/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 118/2017 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 119/2017 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 120/2017 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 121/2017 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018
 • zarządzenie nr 122/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji indywidualnej organizacji studiów na wydziałach
 • zarządzenie nr 123/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 124/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+
 • zarządzenie nr 125/2017 w sprawie utworzenia zespołów badawczych i określenia ich zadań
 • zarządzenie nr 126/2017 w sprawie przekazywania, rejestrowania i upowszechniania informacji o publikacjach pracowników PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 127/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 128/2017 w sprawie elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem programu eORDO – portal eORDO Omnis
 • zarządzenie nr 129/2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 130/2017 w sprawie wprowadzenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Systemu Kontroli Dostępu
  załącznik - Regulamin korzystania z systemu kontroli dostępu i użytkowania kart dostępu
  Załączniki do Regulaminu: 1, 2, 3, 4, 5
 • zarządzenie nr 131/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 132/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 133/2017 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy
 • zarządzenie nr 134/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko samodzielnego referenta ds. finansowo-księgowych
  załącznik do wniosku
 • zarządzenie nr 135/2017 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2017/2018
 • zarządzenie nr 136/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: logistyka
 • zarządzenie nr 137/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 138/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 139/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 140/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Roku Jubileuszowego 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 141/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia
  załączniki: 1, 2
 • zarządzenie nr 142/2017 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 143/2017 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2018
 • zarządzenie nr 144/2017 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie ustalania wynagrodzenia pracowników za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich
  załącznik do wniosku
 • zarządzenie nr 145/2017 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 146/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie czynności niezbędnych do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 147/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Metadane

Data publikacji : 10.01.2017
Data modyfikacji : 17.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PWSZ w Koninie PWSZ w Koninie
Osoba udostępniająca informację:
mgr Agnieszka Michalak Biuro Rektora
Osoba modyfikująca informację:
mgr Agnieszka Michalak

Opcje strony

do góry