Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Rok 2015

 • zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania kadry zarządzającej i administracyjnej projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 • zarządzenie nr 2/2015 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
 • zarządzenie nr 3/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 5/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 6/2015 w sprawie szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 • zarządzenie nr 7/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Konwentu
 • zarządzenie nr 8/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 9/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu
 • zarządzenie nr 10/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 11/2015  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Coaching społeczny – praca z trudnym klientem”
 • zarządzenie nr 12/2015 w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
  załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • zarządzenie nr 13/2015 w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3, 4, 5
 • zarządzenie nr 14/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Funkcjonowania Administracji
 • zarządzenie nr 15/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 16/2015 w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa
  załącznik nr 1 (załączniki: 1, 2, 3, 4), załącznik nr 2
 • zarządzenie nr 17/2015 w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wydziału Społeczno-Humanistycznego, utworzenia nowego wydziału oraz zmiany nazwy Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 • zarządzenie nr 18/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 19/2015 w sprawie określenia wzoru oświadczenia kandydata na studia stacjonarne w uczelni lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
  załącznik
 • zarządzenie nr 20/2015 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3
 • zarządzenie nr 21/2015 w sprawie odwołania pełnomocnictwa
 • zarządzenie nr 22/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 23/2015 w sprawie określenia wzoru ankiety do dokonania oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2011-2015
  załączniki: 1, 2, 3
 • zarządzenie nr 24/2015 w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Językowego
 • zarządzenie nr 25/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw organizacji Akademickiego Centrum Językowego
 • zarządzenie nr 26/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw organizacji Wydziału Filologicznego
 • zarządzenie nr 27/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Informatyzacji
 • zarządzenie nr 28/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw utworzenia kierunku „informatyka”
 • zarządzenie nr 29/2015 w sprawie rozliczania diet i innych kosztów związanych z uczestnictwem studentów w wyjazdach studyjnych w ramach projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 • zarządzenie nr 30/2015 zmieniające skład osobowy Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 31/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 32/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016
 • zarządzenie nr 33/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkurs ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 34/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursuofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 35/2015 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Transport, spedycja, logistyka”
 • zarządzenie nr 36/2015 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 37/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 38/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 39/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli Samorządu Studenckiego oraz kół naukowych działających w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 40/2015 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – stanowisko profesora zwyczajnego
 • zarządzenie nr 41/2015 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – stanowisko starszego wykładowcy
 • zarządzenie nr 42/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 43/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 44/2015 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 • zarządzenie nr 45/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • zarządzenie nr 46/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • zarządzenie nr 47/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy
 • zarządzenie nr 48/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016
 • zarządzenie nr 49/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  załącznik
 • zarządzenie nr 50/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 51/2015 w sprawie wprowadzenia i obiegu arkuszy stosowanych przy planowaniu i rozliczaniu zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2
 • zarządzenie nr 52/2015 załącznik zmieniające zarządzenia:
  - w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
  - w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 53/2015 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2015/2016
 • zarządzenie nr 54/2015 w sprawie zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 55/2015 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2015/2016
 • zarządzenie nr 56/2015 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 • zarządzenie nr 57/2015 zmieniające zarządzenie nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 58/2015 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 59/2015 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 60/2015  w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego,stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi
  załącznik - Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie
  Załączniki do Regulaminu (wnioski):
  załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (załączniki do wniosku: 1a, 1b, 1c)
  załącznik nr 2 - oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w Koninie
  załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi
  załącznik nr 5 - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
  załącznik nr 6 - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 61/2015 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach studenckich
  załącznik nr 1 - wniosek o zaliczenie komisyjne
  załącznik nr 2 - wniosek o egzamin komisyjny
  załącznik nr 3 - wniosek o wpis warunkowy
  załącznik nr 4 - wniosek o powtarzanie semestru i udzielenie urlopu dziekańskiego
  załącznik nr 5 - wniosek o powtarzanie semestru (bez urlopu dziekańskiego)
  załącznik nr 6 - wniosek o udzielenie urlopu (długoterminowego/krótkoterminowego)
  załącznik nr 7 - wniosek o wznowienie studiów
  załącznik nr 8 - wniosek o indywidualną organizację studiów
  załącznik nr 9 - wniosek o zmianę wydziału/kierunku studiów
  załącznik nr 10 - wniosek o zmianę formy studiów
 • zarządzenie nr 62/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania kadry zarządzającej i administracyjnej projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 • zarządzenie nr 63/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 64/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 65/2015 załącznik zmieniające zarządzenia:
  - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
  - w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
  - w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 66/2015 w sprawie domów studenckich
 • zarządzenie nr 67/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 • zarządzenie nr 68/2015 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 69/2015 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 • zarządzenie nr 70/2015 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016
 • zarządzenie nr 71/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Współpracy z Przemysłem
 • zarządzenie nr 72/2015 w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 73/2015 w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 74/2015 w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015 - 2019
 • zarządzenie nr 75/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu domu studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  Załączniki do Regulaminu:
  załącznik nr 1 - wniosek o miejsce w domu studenckim w PWSZ w Koninie
  załącznik nr 2 - skierowanie 
  załącznik nr 3 - deklaracja zamieszkania w domu studenckim w PWSZ w Koninie
  załącznik nr 4 - podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta
  załącznik nr 5 - umowa najmu
  załącznik nr 6 - protokół zdawczo-odbiorczy
  załącznik nr 7 - oświadczenie
 • zarządzenie nr 76/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • zarządzenie nr 77/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania kadry zarządzającej i administracyjnej projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”
 • zarządzenie nr 78/2015 w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 79/2015 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 80/2015 w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 81/2015 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 82/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – stanowisko starszego wykładowcy
 • zarządzenie nr 83/2015 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 84/2015 w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Filologicznym
 • zarządzenie nr 85/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 86/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji Wydziału Technicznego
 • zarządzenie nr 87/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 88/2015 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez osoby niebędące obywatelami polskimi
  załączniki: 1, 2, 3
 • zarządzenie nr 89/2015 w sprawie wysokości opłat za studia lub usługi edukacyjne pobieranych od osób niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 90/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wybierania przedstawicieli pracowników oraz trybu ich pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 91/2015 w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia i likwidowania kierunku studiów oraz tworzenia, likwidowania i zmiany nazwy specjalności dla prowadzonego kierunku studiów
 • zarządzenie nr 92/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Informatyzacji
 • zarządzenie nr 93/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – stanowisko profesora zwyczajnego
 • zarządzenie nr 94/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 95/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 96/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 97/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 98/2015 w sprawie powołania członków Rady Wydawniczej i ustalenia jej składu osobowego na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 99/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej potwierdzającej przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego przez cudzoziemca
 • zarządzenie nr 100/2015 w sprawie dodatkowego terminu postępowania rekrutacyjnego na niektóre kierunki studiów w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2015/2016
 • zarządzenie nr 101/2015 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 102/2015 w sprawie powołania Komisji Pracowniczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 103/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 104/2015 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych na rok akademicki 2015/2016
 • zarządzenie nr 105/2015 w sprawie zmiany do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 106/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat pobieranych w Bibliotece
 • zarządzenie nr 107/2015 w sprawie wprowadzenia Procedury uznawania prac dyplomowych za dokumenty prawnie chronione
  Załączniki do Procedury:
  załącznik nr 1 - wniosek studenta o uznanie pracy dyplomowej za dokument prawnie chroniony
  załącznik nr 2 - oświadczenie
 • zarządzenie nr 108/2015 w sprawie udostępniania pisemnych prac dyplomowych oraz przekazywania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
 • zarządzenie nr 109/2015 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2015/2016
 • zarządzenie nr 110/2015 w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 111/2015 w sprawie zasad organizacji IV edycji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"
 • zarządzenie nr 112/2015 w sprawie zasad organizacji XVI edycji studiów podyplomowych "Kompetencje pedagogiczne nauczyciela"
 • zarządzenie nr 113/2015 w sprawie zasad organizacji VI edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"
 • zarządzenie nr 114/2015 w sprawie zasad organizacji X edycji studiów podyplomowych "Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy"
 • zarządzenie nr 115/2015 w sprawie zasad organizacji II edycji studiów podyplomowych "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna"
 • zarządzenie nr 116/2015 w sprawie zasad organizacji I edycji studiów podyplomowych "Transport, spedycja, logistyka"
 • zarządzenie nr 117/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 118/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 119/2015 w sprawie zasad organizacji I edycji studiów podyplomowych "Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"
 • zarządzenie nr 120/2015 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019
 • zarządzenie nr 121/2015 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 122/2015 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 123/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 124/2015 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 125/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 126/2015 w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+
 • zarządzenie nr 127/2015 w sprawie zmiany w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 128/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 129/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019
 • zarządzenie nr 130/2015 w sprawie składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 131/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 132/2015 w sprawie wysokości wynagrodzenia opiekunów studenckich praktyk zawodowych
 • zarządzenie nr 133/2015 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • zarządzenie nr 134/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • zarządzenie nr 135/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 136/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 137/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia
  załącznik
 • zarządzenie nr 138/2015 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 • zarządzenie nr 139/2015 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 140/2015 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studenckiego
 • zarządzenie nr 141/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik - Regulamin Organizacyjny PWSZ w Koninie
  Załącznik do Regulaminu:
  załącznik - schemat struktury organizacyjnej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 142/2015 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2016
 • zarządzenie nr 143/2015 w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 144/2015 w sprawie zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 145/2015 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 146/2015 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 147/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 148/2015 w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Językowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 149/2015 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Metadane

Data publikacji : 28.01.2015
Data modyfikacji : 12.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PWSZ w Koninie
Osoba udostępniająca informację:
mgr Agnieszka Michalak Biuro Rektora
Osoba modyfikująca informację:
mgr Patrycja Herman

Opcje strony

do góry