Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Rok 2016

 • zarządzenie nr 1/2016 w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019
 • zarządzenie nr 2/2016 w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2
 • zarządzenie nr 3/2016 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy
 • zarządzenie nr 4/2016 w sprawie utworzenia Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2016 w sprawie Regulaminu Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 6/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji praktyk studenckich na Wydziale Filologicznym
 • zarządzenie nr 7/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 8/2016 w sprawie wyboru przewodniczących i ich zastępców w Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 9/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 10/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik - schemat struktury organizacyjnej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 11/2016 w sprawie zasad funkcjonowania oprogramowania e-Auditor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 13/2016 w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3
 • zarządzenie nr 14/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2016 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 16/2016 w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 • zarządzenie nr 17/2016 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw, w tym podpisywania pism lub dokumentów oraz ustalenia szczegółowych zasad obiegu i kontroli dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 18/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu oraz zmiany w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 19/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Konwentu oraz zmiany w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 20/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 21/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019
 • zarządzenie nr 22/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 23/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019
 • zarządzenie nr 24/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 25/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 26/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 27/2016 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 28/2016  w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3
 • zarządzenie nr 29/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 30/2016 zmieniające skład osobowy Odwoławczej Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 31/2016 w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 32/2016 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • zarządzenie nr 33/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 34/2016 zmieniające zarządzenie nr 147/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 36/2016 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017
 • zarządzenie nr 37/2016 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi”
 • zarządzenie nr 38/2016 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 39/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – kierunek mechanika i budowa maszyn
 • zarządzenie nr 40/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – kierunek zarządzanie
 • zarządzenie nr 41/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – kierunek energetyka
 • zarządzenie nr 42/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich – kierunek budownictwo
 • zarządzenie nr 43/2016 w sprawie wprowadzenia „Polityki zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie"
 • zarządzenie nr 44/2016 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 • zarządzenie nr 45/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego – kierunek praca socjalna
 • zarządzenie nr 46/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 47/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu
 • zarządzenie nr 48/2016 w sprawie kryteriów doboru pracowników do wypowiedzenia umowy o pracę w ramach realizacji „Polityki zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie”
 • zarządzenie nr 49/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Akademickiego Centrum Językowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 50/2016 w sprawie utworzenia Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 51/2016 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2016/2017
 • zarządzenie nr 52/2016 w sprawie Regulaminu Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 53/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1 i 2, 3
 • zarządzenie nr 54/2016 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 • zarządzenie nr 55/2016 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 56/2016 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 57/2016 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2016/2017
 • zarządzenie nr 58/2016  zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 59/2016 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi
  załącznik - Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie
  Załączniki do Regulaminu (wzory dokumentów):
  załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (załączniki do wniosku: 1a, 1b, 1c)
  załącznik nr 2 - oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
  załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi
  załącznik nr 5 - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
  załącznik nr 6 - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
  załącznik nr 7 - oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
  załącznik nr 8 - wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 • zarządzenie nr 60/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 • zarządzenie nr 61/2016 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2016/2017 studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 62/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 • zarządzenie nr 63/2016 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 64/2016 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 • zarządzenie nr 65/2016 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Kształcenie przedmiotowe w języku angielskim - CLIL”
 • zarządzenie nr 66/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Biura ds. Informatyzacji
 • zarządzenie nr 67/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 68/2016 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017
 • zarządzenie nr 69/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 70/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 71/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 72/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowiska nauczycieli akademickich
 • zarządzenie nr 73/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik - schemat struktury organizacyjnej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 74/2016 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych na rok akademicki 2016/2017
 • zarządzenie nr 75/2016 w sprawie likwidacji Biura ds. Promocji oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik - schemat struktury organizacyjnej PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 76/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dziekana Wydziału Technicznego
 • zarządzenie nr 77/2016 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2016/2017 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 78/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 79/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019
 • zarządzenie nr 80/2016 w sprawie zmiany nazw jednostek organizacyjnych Wydziału Filologicznego, Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach
 • zarządzenie nr 81/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 82/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 83/2016 w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 84/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla studiów podyplomowych
 • zarządzenie nr 85/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 86/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołów badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 87/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 88/2016 w sprawie podziału środków z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na stypendia wypłacane w 2017 roku oraz terminów składania wniosków
 • zarządzenie nr 89/2016 zmieniające zarządzenie Nr 38/2016 rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 90/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 91/2016 w sprawie zasad organizacji XI edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
 • zarządzenie nr 92/2016 w sprawie zasad organizacji VII edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie kadrami i prawo pracy"
 • zarządzenie nr 93/2016 w sprawie zasad organizacji II edycji studiów podyplomowych "Transport, spedycja, logistyka"
 • zarządzenie nr 94/2016 w sprawie zasad organizacji V edycji studiów podyplomowych "Administracja samorządowa"
 • zarządzenie nr 95/2016 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 96/2016 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej, przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 97/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 98/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 99/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 100/2016 w sprawie zasad oraganizacji III edycji studiów podyplomowych "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna"
 • zarządzenie nr 101/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 102/2016 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017
 • zarządzenie nr 103/2016 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 104/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Filologicznego
 • zarządzenie nr 105/2016 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana procedura potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2016/2017
 • zarządzenie nr 106/2016 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów stosowanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • zarządzenie nr 107/2016  uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Pracowniczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 108/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • zarządzenie nr 109/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
 • zarządzenie nr 110/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 111/2016 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 112/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 113/2016 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Monitorowania Stanu Infrastruktury Uczelni
 • zarządzenie nr 114/2016 w sprawie powołania Komisji Odbioru
 • zarządzenie nr 115/2016 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018
 • zarządzenie nr 116/2016 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2017
 • zarządzenie nr 117/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019
 • zarządzenie nr 118/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału Technicznego
 • zarządzenie nr 119/2016 w sprawie powołania zastępcy kwestora
 • zarzAdzenie nr 120/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 121/2016 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 122/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Metadane

Data publikacji : 12.01.2016
Data modyfikacji : 17.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PWSZ w Koninie PWSZ w Koninie
Osoba udostępniająca informację:
mgr Agnieszka Michalak Biuro Rektora
Osoba modyfikująca informację:
mgr Agnieszka Michalak

Opcje strony

do góry