Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Rok 2018

 • zarządzenie nr 1/2018 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 2/2018 w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko: starszego wykładowcy – kierunek studiów: filologia
 • zarządzenie nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2018 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019
 • zarządzenie nr 6/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia
  załącznik
 • zarządzenie nr 7/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w zakładach pracy
 • zarządzenie nr 8/2018 w sprawie wdrożenia w procesie dyplomowania modułu eDyplomowania w ramach programu eORDO – portal eORDO Omnis
  załączniki: 1, 2, 3
 • zarządzenie nr 9/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: praca socjalna/zdrowie publiczne
 • zarządzenie nr 10/2018 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko starszego wykładowcy (3 etaty) – kierunek studiów: logistyka
 • zarządzenie nr 11/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 12/2018 w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 13/2018 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki: 1, 2, 3
 • zarządzenie nr 14/2018 w sprawie zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • zarządzenie nr 15/2018 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019
 • zarządzenie nr 16/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019
 • zarządzenie nr 17/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: bezpieczeństwo i systemy ochrony
 • zarządzenie nr 18/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 19/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 20/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy (system RCP) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 21/2018 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019
 • zarządzenie nr 22/2018 w sprawie reorganizacji niektórych komórek organizacyjnych administracji Uczelni oraz wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 61/2013 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 23/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 24/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 25/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 26/2018 w sprawie warunków ubiegania się o zmianę zatrudnienia ze stanowiska dydaktycznego na stanowisko naukowo-dydaktyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 27/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko wykładowcy (2 etaty) – kierunek studiów: pielęgniarstwo
 • zarządzenie nr 28/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko profesora nadzwyczajnego – kierunek studiów: pielęgniarstwo
 • zarządzenie nr 29/2018 w sprawie zmiany wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych
  załączniki: 3, 4, 6, 7
 • zarządzenie nr 30/2018 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie ustalania wynagrodzenia pracowników za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich
 • zarządzenie nr 31/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy – kierunek studiów: praca socjalna, pedagogika, zdrowie publiczne
 • zarządzenie nr 32/2018 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2018/2019
 • zarządzenie nr 33/2018 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019
 • zarządzenie nr 34/2018 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019
 • zarządzenie nr 35/2018 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2018/2019
 • zarządzenie nr 36/2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady oraz tryb likwidacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załącznik - Instrukcja w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  załączniki do Instrukcji: 1, 2, 3, 4
 • zarządzenie nr 37/2018 zmieniające zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 r., zmienione zarządzeniami nr 58/2016 z dnia 15 lipca 2016 r., nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. i nr 60/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarządzenie nr 38/2018 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2018/2019 stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 39/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019
 • zarządzenie nr 40/2018 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • zarządzenie nr 41/2018 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 42/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów
  załącznik do Regulaminu
 • zarządzenie nr 43/2018 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi
  załącznik - Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie
  załączniki do Regulaminu: 1, 2 i 3, 4, 5, 6, 7
 • zarządzenie nr 44/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowiska: profesora zwyczajnego, starszego wykładowcy, wykładowcy – kierunek studiów: logistyka, finanse i rachunkowość
 • zarzadzenie nr 45/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów
  załącznik
 • zarządzenie nr 46/2018 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez osoby niebędące obywatelami polskimi
  załącznik
 • zarządzenie nr 47/2018 w sprawie gromadzenia danych o dorobku i działalności naukowej pracowników PWSZ w Koninie
  załączniki: 1, 2
 • zarządzenie nr 48/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko wykładowcy – kierunek studiów: fizjoterapia i pielęgniarstwo
 • zarządzenie nr 49/2018 w sprawie warunków ubiegania się o zmianę zatrudnienia ze stanowiska w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisko w grupie pracowników badawczodydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 50/2018 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2018/2019 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 51/2018 w sprawie ogłoszenia III naboru na studia stacjonarne oraz II naboru na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2018/2019
 • zarządzenie nr 52/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 53/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy– kierunek studiów: informatyka
 • zarządzenie nr 54/2018 w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 55/2018 w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach
 • zarządzenie nr 56/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 61/2013 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 57/2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 58/2018 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 59/2018 w sprawie zasad organizacji IX edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”
 • zarządzenie nr 60/2018 w sprawie zasad organizacji IV edycji studiów podyplomowych „Transport, spedycja, logistyka”
 • zarządzenie nr 61/2018 w sprawie zasad organizacji XIII edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • zarządzenie nr 62/2018 w sprawie zasad organizacji VII edycji studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”
 • zarządzenie nr 63/2018 w sprawie Komisji Stypendialnej
 • zarządzenie nr 64/2018 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • zarządzenie nr 65/2018 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 66/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 67/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych oraz terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • zarządzenie nr 68/2018 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019
 • zarządzenie nr 69/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy (system RCP) dla nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 70/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019
 • zarządzenie nr 71/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 72/2018 w sprawie odwołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019
 • zarządzenie nr 73/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym, których absolwent uzyskiwać będzie kwalifikacje (dyplom) magistra
 • zarządzenie nr 74/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowychabsolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
  załącznik
 • zarządzenie nr 75/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 76/2018 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2019
 • zarządzenie nr 77/2018 w sprawie czasu wolnego od zajęć

Metadane

Data publikacji : 29.01.2018
Data modyfikacji : 20.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PWSZ w Koninie
Osoba udostępniająca informację:
mgr Agnieszka Michalak Biuro Rektora
Osoba modyfikująca informację:
mgr Agnieszka Michalak

Opcje strony

do góry